Breaking News
Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

12695320_1008865302512928_578369138_o (1)

          ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบล สุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๘-๙๖๖๗-๘ โทรสาร ๐-๗๕๒๘-๘๒๑๒  E-mail : mail@psl.ac.th Website www.psl.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้อักษรย่อ .ศ. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๔  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสมัยที่ นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์  เป็นอธิบดีกรมวิสามัญ และ นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตรังตกลงยินยอมให้ใช้ที่ดินในราชการกรมสามัญศึกษา จำนวน ๒๐ ไร่  ในระยะที่เริ่มก่อตั้งมีบุคคลที่ควรกล่าวถึง ดังนี้

๑.  นายจรัส    สิทธิพงศ์                เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๒.  ว่าที่ร้อยตรีหทัย  หัทยาภิรมย์      เป็นศึกษาธิการจังหวัดตรัง

๓.  นายจรัส     ปิยกุล                 เป็นนายอำเภอปะเหลียน

๔.  นายอาจิณ  วงษ์มณฑา             ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน มีจำนวนนักเรียนลดลง เจ้าของผู้จัดการและกรรมการโรงเรียนทุ่งยาววิทยา รวมทั้ง ชาวบ้านตำบลทุ่งยาวและใกล้เคียง จึงอุทิศที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทุ่งยาววิทยา จำนวน ๕๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา รวมทั้งอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างและนักเรียนให้กรมสามัญศึกษาเพื่อให้โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ใช้ประโยชน์ ซึ่งในขณะนั้น นายมิตร ศรีชาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ได้ดำเนินการประสานงาน ราชการกับเอกชนจนลุล่วง โดยมี นายพีรพัชร สัตยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้รับมอบ ให้ราชพัสดุจังหวัดตรัง เพื่อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๗

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น ๒ เขต คือเขต ๑ (เขตสุโสะ) และเขต ๒ (เขตทุ่งยาว) จนกระทั่งวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๓๖ เขตทุ่งยาวจึงได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ ชื่อว่า  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  และถือว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  ปัจจุบันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๐ ไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ

นายเรืองชัย  ช่วยจันทร์ เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  มีครูจำนวน ๓๗ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน ครูชาวต่างชาติ ๒ คน  มีนักเรียนจำนวน ๗๐๐  คน