Breaking News
Home / ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

     วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน มีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

     พันธกิจ

๑.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๒.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่มาตรฐานสากล และประชาคมอาเซียน

๓.  ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๔.  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

     เป้าหมาย

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๔.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕.  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

     อัตลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน

 

     เอกลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มีคุณลักษณะเด็กไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

 

          คุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน  กำหนดคุณลักษณะ ๓ ด้าน ดังนี้

  • ด้านความรู้

๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๑.๒ มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่

๑.๒.๑ จุดกำเนิดอาเซียน

๑.๒.๒ กฎบัตรอาเซียน

๑.๒.๓ ประชาคมอาเซียน

๑.๒.๔ ความสัมพันธ์กับประเทศ/องค์กรนอกประเทศในกลุ่มอาเซียน

.  ด้านทักษะ/กระบวนการ

๒.๑ ทักษะพื้นฐาน

๒.๑.๑ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในอาเซียนอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา)

๒.๑.๒ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

๒.๑.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

๒.๑.๔ มีความสามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น

๒.๒ ทักษะความเป็นพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม

๒.๒.๑ เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๒.๒.๒ มีภาวะผู้นำ

๒.๒.๓ เห็นปัญหาสังคมและลงมือทำเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

๒.๓ ทักษะการคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

๒.๓.๑ เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

๒.๓.๒ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒.๓.๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง

๒.๓.๔ มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง

.  ด้านเจตคติ

๓.๑ มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน

๓.๒ ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน

๓.๓ มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน

๓.๔ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม

๓.๕ ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา

๓.๖ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง