Breaking News
Home / สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

logo

ตราประจำโรงเรียน        ประภาคารท่าเรือสำคัญทางชายฝั่งตะวันตก แสงสว่างทางปัญญา

อักษรย่อของโรงเรียน     ป.ศ.

ปรัชญาของโรงเรียน       สุขา  สงฺฆสฺส สามฺคฺคี

ความสามัคคีของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

คำขวัญของโรงเรียน       มารยาทดีประเสริฐ วิชาเลิศยังเป็นรอง

สีประจำโรงเรียน               ฟ้าแดง 

ฟ้า   หมายถึง ความสูงส่ง ความสง่า

แดง  หมายถึง ความเสียสละและความอดทน