Breaking News
Home / สถิติอาจารย์/นักเรียน

สถิติอาจารย์/นักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  ดังนี้

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  ๑๘๒ คน

๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๗๐๐ คน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม. ๑ ๗๗ ๗๗ ๑๕๔ ๓๙
ม. ๒ ๗๑ ๗๔ ๑๔๕ ๓๖
ม. ๓ ๖๔ ๗๑ ๑๓๕ ๓๔
รวม ๑๒ ๒๑๒ ๒๒๒ ๔๓๔ ๓๗
ม. ๔ ๔๔ ๕๖ ๑๐๐ ๓๔
ม. ๕ ๑๖ ๕๖ ๗๒ ๑๘
ม. ๖ ๒๙ ๖๕ ๙๔ ๒๗
รวม ๑๑ ๘๙ ๑๗๗ ๒๖๖ ๒๕
รวมทั้งหมด ๒๓ ๓๐๑ ๓๙๙ ๗๐๐ ๓๑

๓) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๖๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓

๔) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๖๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑

๕) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม คน –  คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  –  คน คิดเป็นร้อยละ  –

๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ  –  คน คิดเป็นร้อยละ –

๘) จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๔๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗

๙) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ลาออก) (ปัจจุบัน)  ๒๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓.๒๘

๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๑๑ คน/วัน  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๗

๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  –  คน คิดเป็นร้อยละ  –

๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

ม. ๓  จำนวน   ๑๑๖ คน จบหลักสูตร   ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๙๓

ม. ๖  จำนวน    ๙๒  คน จบหลักสูตร     ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน       ๑  :  ๑๗

๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ

๖๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔

๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๕๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๑

๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๕๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๘

๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา ๖๐๗ คน

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔

๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และการสืบค้นจากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง

สม่ำเสมอ ๕๙๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒

๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา

๕๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๗

๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัว   เข้ากับสังคมตามที่

กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๖๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔


ข้อมูลครูและบุคลากร

จำนวนครูประจำการ

 ที่   ชื่อ -สกุล  อายุ  อายุราชการ  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  วุฒิ  วิชาเอก  สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ช.ม.ที่รับการพัฒนา/ปี
๑. นายเรืองชัย         ช่วยจันทร์ ๕๕ ๓๔ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๕ ครั้ง๑๐๒ ชั่วโมง
๒. นายอาคม              โพชสาลี ๓๘ ๑๕ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๔  ครั้ง๑๘๔ ชั่วโมง
 ๓. นางสาวอรทัย            สมจริง ๔๐ ๑๕ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ๓ ครั้ง๒๐ ชั่วโมง
๔. นางสาววันเพ็ญ            สุขลิ้ม ๓๗ ๑๐ ครู- ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๙ ครั้ง๗๐ ชั่วโมง
๕. นางสาวทิพย์เนตร          รักแก้ว ๓๑ ครู- ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓ ครั้ง๒๘ ชั่วโมง
๖. นางสาวสายเพ็ญ          เย็นรักษา ๓๐ ครู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓ ครั้ง๓๔ ชั่วโมง
๗.  นางสาวจุฑาพร          คล้ายคลิ้ง ๒๘ ครู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๑ ครั้ง๑๔๕ ชั่วโมง
 ที่   ชื่อ -สกุล  อายุ  อายุราชการ  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  วุฒิ  วิชาเอก  สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ช.ม.ที่รับการพัฒนา/ปี
๘. นางสุไหวดะ          ชายภักตร์ ๕๐ ๒๖ ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๔ ครั้ง๓๘ ชั่วโมง
๙. นางสาวลัดดา         วังร่ม ๕๔ ๒๖ ครูชำนาญการ บธ.บ. บัญชี คณิตศาสตร์ ๕ ครั้ง๔๙ ชั่วโมง
๑๐. นางสาวจารี        หยงสตาร์ ๔๗ ๒๔ ครูชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๔ ครั้ง๕๒ ชั่วโมง
๑๑. นางสาวเครือวัลย์       เอกอุดมพงษ์ ๕๓ ๒๙ ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๙ ครั้ง๑๔๐ ชั่วโมง
๑๒. นางดรุณี             โพชสาลี ๓๗ ๑๓ ครูชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓ ครั้ง๔๖ ชั่วโมง
๑๓. นางสาวฟารีด๊ะ        สันตี ๓๐ ครู- วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ ครั้ง๖๗ ชั่วโมง
๑๔. นายพิชัยรัตน์        เชาว์บวร ๒๘ ครู กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๙ ครั้ง๒๒๘ ชั่วโมง
๑๕. นางจารุนันท์         แก้วเลิศ ๕๗ ๓๔ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ๓ ครั้ง๖๒ ชั่วโมง
๑๖. นางวิไลรัตน์        กังแฮ ๔๐ ๑๙ ครูชำนาญการ ค.บ. เคมี เคมี ๖ ครั้ง๖๙ ชั่วโมง
๑๗. นายวิทูร          สุจริตธุระการ ๔๕ ๒๓ ครูชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๓ ครั้ง๔๐ ชั่วโมง
๑๘. นางสาวอรสา        จงรักวิทย์ ๓๖ ครูชำนาญการ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๘ ครั้ง๙๔ ชั่วโมง
๑๙. นางสาวจินตนา        พูลภิรมย์ ๔๔ ๒๑ ครูชำนาญการ วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๕ ครั้ง๗๘ ชั่วโมง
๒๐ นางสาวสิริรัตน์        คงระงับ ๒๕ ๒ ปี๗ เดือน ครู- กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์      ๕ ครั้ง๑๑๐ ชั่วโมง
๒๑. นายสมปอง         หนูเรือง ๕๙ ๓๗ ครูชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ๕ ครั้ง๔๘ ชั่วโมง
๒๒. นางอารีย์             หลงขาว ๕๗ ๓๕ ครูชำนาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๓ ครั้ง ชั่วโมง
๒๓. นางนงลักษณ์          เตียวปิยกุล ๕๓ ๓๓ ครูชำนาญการ กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา สังคมศึกษา ๔ ครั้ง๔๐ ชั่วโมง
๒๔. นายณรงค์                รงรัตน์ ๕๔ ๒๔ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๕ ครั้ง๑๔๒ ชั่วโมง
๒๕. นายพิเชษฐ์           สมเขาใหญ่ ๕๔ ๒๔ ครูชำนาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ๔ ครั้ง๔๔ ชั่วโมง
 ที่   ชื่อ -สกุล  อายุ  อายุราชการ  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  วุฒิ  วิชาเอก  สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ช.ม.ที่รับการพัฒนา/ปี
๒๖. นายปรีชา           หมั่นทวี ๕๘ ๒๑ ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ประวัติศาสตร์ ๖ ครั้ง๔๖ ชั่วโมง
๒๗. นายวิทยา          เสียมไหม ๔๔ ๑๘ ครูชำนาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ๒ ครั้ง๒๔ ชั่วโมง
๒๘. นายบุญเลิศ          จั่นแก้ว ๕๓ ๒๖ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ ดนตรี นาฎศิลป์ ๔ ครั้ง๔๘ ชั่วโมง
๒๙. นายทศพล          เพ็ชรทอง ๒๘ ๒ ปี๘ เดือน ครู- ศศ.บ. ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ ๕ ครั้ง๑๖๖ ชั่วโมง
๓๐. นายผดุงศักดิ์          ชัยราช ๒๘ – ปี๒ เดือน ครูผู้ช่วย- ศศ.บ. นาฏศิลปไทย นาฏศิลป์ม.๑ ๑ ครั้ง๑๘ ชั่วโมง
๓๑. นางอุไรวรรณ       เลอเลิศวิเชียร ๕๗ ๓๓ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา      ๘ ครั้ง๙๑ ชั่วโมง
๓๒. นางวาสนา          เดชรัตน์ ๕๐ ๒๕ ครูชำนาญการ วท.บ. สัตวศาสตร์ การงานอาชีพฯ ๙ ครั้ง๘๘ ชั่วโมง
๓๓. นางกัลยา            หนูเรือง ๕๓ ๒๔ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพฯ ๗ ครั้ง๔๓ ชั่วโมง
๓๔. นางสายชล         ณ ลำพูน ๔๘ ๒๒ ครูชำนาญการ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพฯ ๘ ครั้ง๔๕ ชั่วโมง
๓๕. นางพรรณิการ์          เมธีวัฒนกุล ๓๓ ๑๑ ครู- ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ๕ ครั้ง๔๐ ชั่วโมง
๓๖. นางนิดา                อินทอง ๕๔ ๓๓ ครูชำนาญการ ค.บ. เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๘ ครั้ง๙๐ ชั่วโมง
๓๗. นางศิริพร           ศิริอนันต์เจริญ ๔๖ ๒๒ ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๕ ครั้ง๕๔ ชั่วโมง
๓๘. นางศิริเพ็ญ          รักษศรี ๔๘ ๒๕ ครูชำนาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๗ ครั้ง๕๘ ชั่วโมง
๓๙. นางมณฑา          รองเดช ๔๖ ๒๒ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว ๘ ครั้ง๗๔ ชั่วโมง

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก        ๓๕      คน คิดเป็นร้อยละ     ๙๔.๕๙

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด      ๒       คน คิดเป็นร้อยละ     ๕.๔๐

 

 

 

          พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ/ครูอัตราจ้าง

         

 ที่      ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี)   วุฒิ   วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
 ๑. นายสิปปกร             ทวีมาตย์ ๓๐           ๘ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ม.๒,๓,๔,๕,๖ งบประมาณ
 ๒. นางสาวสุภาวดี          เสียมไหม ๓๕ ศษ.ม. การเมืองการปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ งบประมาณ
๓. นางสาวกันตา         เหล็กเกิดผล ๒๔ ศศ.บ. อิสลามศึกษา อิสลามศึกษาม. ๒,  ๓ งบประมาณ
๔. นางยูรีตา                 สาเมาะ ๓๑ วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ม.๓,๔ งบประมาณ
๕. นางสาววิไล  วรรณ           ชัยศิริ ๓๗ ๑๐ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ม.๒ , ๔ งบประมาณ
๖. นายธีรภัทร           หลักขัน ๒๕ ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ม.๒,๓,๔,๕,๖ ระดมทรัพยากร
๗. นางสาวอากีดะห์           สาและ ๒๗ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ภาษามลายู ระดมทรัพยากร
 ­๘. Miss.Zhang          Meifang ๒๖ ๑๐ เดือน ภาษาจีน ภาษาจีน ระดมทรัพยากร
๙. Mr.Michacl Albert Henkin ๒๕ ๑๐ เดือน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ระดมทรัพยากร