Breaking News
Home / ประวัติผู้อำนวยการ

ประวัติผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้บริหาร

รูปผอ

          ชื่อ นายเรืองชัย  ช่วยจันทร์ โทรศัพท์ ๐-๘๙๔๖-๙๑๔๕-๙ E-mail: ruang๒๕๐๓@icloud.com วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  –  ปี  ๔ เดือน